Liên hệ: 8:00AM - 5:00PM

1900969610

Điều khoản sử dụng website

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG WEBSITE


PHẦN I. TỔNG QUÁT


Người sử dụng website và các dịch vụ trên Website Vietloan (“Khách Hàng”) được khuyến cáo phải đọc kỹ, hiểu, đồng ý và chịu sự ràng buộc bởi các điều khoản ghi rõ trong Điều Khoản Sử Dụng Website, áp dụng cho người sử dụng các dịch vụ của Vietloan như bên dưới (“Điều Khoản Sử Dụng”):


1. Khi truy cập và sử dụng sản phẩm, dịch vụ trên Website Vietloan cũng như các website liên kết (ở bất kỳ nơi nào trong Website Vietloan), Bạn đã xác nhận đồng ý và chấp thuận tuân thủ theo bảng Điều Khoản Sử Dụng này của chúng tôi. Khi đồng ý cung cấp thông tin cho Vietloan, nghĩa là Bạn đồng ý sử dụng dịch vụ của chúng tôi, cũng như cho phép Vietloan cùng các đối tác (cá nhân hoặc tổ chức) sử dụng các thông tin đó để giới thiệu các sản phẩm hoặc dịch vụ của họ và/hoặc của Vietloan, thông qua các phương tiện gặp gỡ trực tiếp hoặc gián tiếp (email, điện thoại, tin nhắn, thư từ...). Các đối tác của Vietloan có thể là các cá nhân hoặc tổ chức hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực cho vay, tài chính, ngân hàng, pháp lý, công nghệ thông tin và thương mại điện tử... do Vietloan chỉ định tùy từng thời điểm.


2. Bằng việc truy cập website, Khách Hàng mặc nhiên thừa nhận họ thuộc đối tượng hợp pháp để giao dịch với Vietloan và/hoặc các đối tác của Vietloan theo các quy định của Vietloan, đối tác và quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.


3. Vietloan có toàn quyền thay đổi hoặc chấm dứt bất kỳ tính năng nào của website, cũng như thay đổi các điều khoản và điều kiện áp dụng đối với người sử dụng website này vào bất kỳ lúc nào mà không cần báo trước. Những chỉnh sửa, bổ sung hoặc xóa bỏ sẽ có hiệu lực ngay sau khi được cập nhật và đăng tải trên tất cả các Website Vietloan, các website con, website liên kết... Mọi dịch vụ, sản phẩm đang được Bạn sử dụng thông qua website sẽ tuân thủ các cập nhật thay đổi đó.


4. Vietloan cung cấp dịch vụ tư vấn liên quan đến các sản phẩm tài chính cho Khách Hàng đang sinh sống và làm việc trên lãnh thổ nước CHXHCN Việt Nam. Do vậy, Vietloan không có nghĩa vụ phục vụ những cá nhân hay tổ chức ngoài phạm vi trên.


5. Khi Bạn điền vào biểu mẫu và gửi đề nghị, tạo một tài khoản hoặc đăng ký sử dụng dịch vụ qua hệ thống Vietloan, Bạn đã hiểu và đồng ý rằng mình đã thiết lập một mối quan hệ giao dịch giữa Bạn và Vietloan/đối tác của Vietloan. Theo đó, Vietloan và các đối tác có thể gửi thông tin của Bạn cho các nhà cung cấp sản phẩm và dịch vụ liên quan đến nhu cầu của Bạn và Bạn cũng chấp nhận Vietloan và các đối tác của Vietloan có thể liên lạc với Bạn bằng cách sử dụng thông tin Bạn đã cung cấp qua hệ thống dịch vụ của Vietloan. Vào bất cứ lúc nào, Bạn không muốn tiếp tục nhận thông tin liên lạc từ Vietloan, Bạn có thể gọi điện trực tiếp vào số hotline của Vietloan để nêu yêu cầu của mình, hoặc thực hiện theo chỉ dẫn trong liên kết này nếu Bạn muốn ngừng nhận Bản tin điện tử từ chúng tôi.


6. Khi Bạn gửi và lưu thông tin của mình trên hệ thống Vietloan, Bạn đã cho phép chúng tôi lưu giữ các thông tin đó để thực hiện cuộc gọi trực tiếp, gửi tin nhắn, email... để thảo luận, cung cấp hoặc thông báo cho Bạn về các vấn đề liên quan đến yêu cầu của Bạn. Khi yêu cầu bất kỳ dịch vụ nào từ Vietloan, Bạn đang cam kết rằng tất cả các thông tin Bạn đã cung cấp là chính xác và đầy đủ, phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam.


7. Vietloan không đảm bảo rằng website và bất kỳ sản phẩm, dịch vụ do Vietloan cung cấp sẽ hoàn toàn đáp ứng yêu cầu của Khách Hàng hoặc đảm bảo rằng việc vận hành website này không bị gián đoạn, không có sự chậm trễ, từ chối lệnh, bị lỗi, mất hoặc bị hủy bỏ thông tin. Mặc dù việc xây dựng các thông tin và tài liệu trên website này đã được thực hiện với sự thận trọng tối đa, những thông tin được cung cấp cho Khách Hàng tại thời điểm Khách Hàng truy cập website không có bất cứ sự bảo đảm nào, dưới bất kỳ hình thức nào, về việc không vi phạm, tính bảo mật, chính xác, phù hợp với một mục đích cụ thể nào đó hoặc không có vi rút máy tính liên quan đến các thông tin, tài liệu trên website này.


PHẦN II. QUY ĐỊNH ĐĂNG KÝ PHƯƠNG THỨC GIAO DỊCH VÀ GIAO KẾT HỢP ĐỒNG


Bằng việc chọn “đã đọc và đồng ý” với “Điều Khoản Sử Dụng” này cùng với việc xác thực Mã OTP hợp lệ được gửi đến số điện thoại đăng ký của Khách Hàng, Khách hàng đồng ý vô điều kiện và không hủy ngang rằng Khách Hàng đã thực hiện yêu cầu ký kết các Hợp đồng và sử dụng các dịch vụ do Vietloan và/hoặc các đối tác của Vietloan cung cấp (bao gồm nhưng không giới hạn dịch vụ tư vấn tài chính cho khoản vay cầm cố của Vietloan và dịch vụ cho vay cầm cố của Đối Tác Cho Vay) (“Đề Nghị Dịch Vụ”) và theo đó xác nhận đã đọc kỹ, hiểu, đồng ý và chịu sự ràng buộc với các điều khoản sau:


1. Các Hợp đồng giữa Khách Hàng và các bên tương ứng (bao gồm nhưng không giới hạn Vietloan và/hoặc các đối tác khác của Vietloan) theo các điều khoản và điều kiện Hợp đồng cụ thể ở Phần III bên dưới  được ký kết hợp lệ kể từ thời điểm Vietloan và/hoặc các đối tác tương ứng theo các Hợp đồng đồng ý Đề Nghị Dịch Vụ của Khách Hàng bằng việc gửi Thông Báo (như được định nghĩa tại Khoản 4 bên dưới) qua tin nhắn đến số điện thoại và/hoặc email đăng ký của Khách Hàng để xác nhận Đề Nghị Dịch Vụ đã được chấp nhận, trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 Phần II này. Khoản vay cầm cố sẽ được giải ngân cho Khách Hàng sau khi Vietloan và/hoặc Đối Tác Cho Vay của Vietloan xác nhận chấp nhận Đề Nghị Dịch Vụ theo cách thức nêu trên. Bằng việc giao kết các Hợp đồng theo quy định tại Khoản này, Khách hàng theo đây xác nhận đã đọc, hiểu rõ, đồng ý, chịu sự ràng buộc pháp lý đối với các Hợp đồng cũng như tất cả các nội dung, hình thức thể hiện trong các văn bản được Vietloan và/hoặc đối tác Vietloan gửi cho Khách Hàng thông qua Phương Thức Đăng Ký Giao Dịch.


2. Khách Hàng có quyền từ chối nhận khoản vay cầm cố và các dịch vụ nêu tại Khoản 1 bên trên theo cách thức sau: (i) trong vòng một (1) ngày kể từ ngày nhận được bất kỳ Thông Báo nào, Khách Hàng gọi điện thoại cho Trung Tâm Dịch Vụ Khách Hàng yêu cầu từ chối việc ký kết các Hợp đồng hoặc thực hiện như các bước theo hướng dẫn gửi qua email cho Khách Hàng như nêu tại Khoản 1 bên trên;   (ii) Khách Hàng tiến hành hoàn trả lại khoản vay đã được giải ngân cho Khách Hàng (nếu có) vào tài khoản ngân hàng của Đối Tác Cho Vay trong vòng hai (2) ngày làm việc kể từ ngày được giải ngân. Bất kể vì lý do gì, nếu quá thời hạn quy định nêu trên mà Khách Hàng không thực hiện các bước từ chối như quy định tại Khoản này thì các Hợp đồng xem như được ký kết và có hiệu lực và Khách Hàng không có quyền từ chối hay hủy bỏ các Hợp đồng nữa.


3. Việc hủy bỏ/khước từ việc giao kết bất kỳ Hợp đồng nào tại Phần III này đều được xem là hủy bỏ/khước từ các Hợp đồng còn lại và theo đó, các Hợp đồng đều không phát sinh hiệu lực.


4. Trong Điều Khoản Sử Dụng này, “Thông Báo” có nghĩa là các thông báo/chấp thuận/xác nhận hợp lệ của Vietloan và/hoặc đối tác của Vietloan gửi cho Khách Hàng về các nội dung nhất định được tham chiếu theo Điều Khoản Sử Dụng này, được thực hiện qua hình thức tin nhắn gửi đi từ tổng đài tin nhắn “Vietloan” (hoặc tên gọi khác theo quyết định của Vietloan theo từng thời điểm) và/hoặc gọi điện thoại trực tiếp từ Trung Tâm Dịch Vụ Khách Hàng số 1900969610 (hoặc số điện thoại khác có thể được Vietloan thay đổi theo từng thời điểm và được cập nhật trên Website https://vietloan.vn, và/hoặc website khác do Vietloan chỉ định theo từng thời điểm) (“Trung Tâm Dịch Vụ Khách Hàng”) đến số điện thoại di động của Khách Hàng (“Điện Thoại Đăng Ký”) và/hoặc gửi thư điện tử (email) trực tiếp đến địa chỉ thư điện tử của Khách Hàng được đăng ký tại Website Vietloan (“Email Đăng Ký”) và/hoặc bằng hình thức khác mà Vietloan cho là phù hợp.


5. Khách Hàng xác nhận chính thức đăng ký phương thức giao dịch để nhận/gửi văn bản liên quan đến việc ký kết và thực hiện các Hợp đồng, giao dịch có liên quan với Vietloan và/hoặc Đối Tác Cho Vay và/hoặc đối tác khác của Vietloan, bao gồm nhưng không giới hạn, các hình thức như điện thoại, bưu điện, tin nhắn, email… (“Phương Thức Đăng Ký Giao Dịch”) phù hợp với các thông tin do Khách Hàng cung cấp.


6. Khách hàng đồng ý sử dụng Mật khẩu một lần OTP (“Mã OTP”) được cung cấp từ hệ thống của Vietloan và/hoặc Đối Tác Cho Vay và/hoặc đối tác khác của Vietloan cho Khách Hàng để xác thực các thông tin có liên quan và được sử dụng như một trong những cách nhận diện Khách Hàng. Vietloan và/hoặc Đối Tác Cho Vay và/hoặc đối tác khác của Vietloan sẽ gửi Mã OTP qua tin nhắn SMS (“OTP SMS”) đến số điện thoại di động Khách Hàng đã đăng ký với Vietloan và/hoặc Đối Tác Cho Vay và/hoặc đối tác khác của Vietloan. Khách Hàng miễn trừ cho Vietloan và/hoặc Đối Tác Cho Vay và/hoặc đối tác khác của Vietloan mọi thiệt hại xảy ra nếu Vietloan và/hoặc Đối Tác Cho Vay và/hoặc đối tác khác của Vietloan sử dụng Mã OTP này theo đúng Phương Thức Đăng Ký Giao Dịch và hoàn toàn chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra.


7. Theo đó, bất kỳ Thông Báo hoặc bất kỳ thông báo nào do Vietloan và/hoặc Đối Tác Cho Vay và/hoặc đối tác của Vietloan gửi tới Khách Hàng liên quan đến việc ký kết và thực hiện các Hợp đồng, giao dịch có liên quan với Vietloan và/hoặc Đối Tác Cho Vay và/hoặc đối tác của Vietloan bằng Phương Thức Đăng Ký Giao Dịch sẽ được xem là đã gửi cho Khách Hàng kể từ thời điểm cuộc điện thoại/ tin nhắn/ thư điện tử của Vietloan và/hoặc Đối Tác Cho Vay và/hoặc đối tác của Vietloan được tiếp nhận bởi/gửi cho Khách Hàng và Khách Hàng không có khiếu nại, khiếu kiện gì về sau.


8. Bằng việc lựa chọn phương thức giao dịch này, Khách Hàng xác nhận: (i) Tất cả thông tin cung cấp cho Vietloan và/hoặc Đối Tác Cho Vay và/hoặc đối tác của Vietloan là đúng sự thật, chính xác trên mọi phương diện và không có thông tin nào được che giấu hoặc làm sai lệch. Khách Hàng hoàn toàn nhận thức được mọi rủi ro bao gồm nhưng không giới hạn về lỗi, tính riêng tư, thực hiện sai và/hoặc bị giả mạo khi lựa chọn Phương Thức Đăng Ký Giao Dịch  phù hợp với thông tin Khách Hàng cung cấp để nhận/gởi văn bản liên quan đến việc thực hiện Hợp đồng với Vietloan và/hoặc Đối Tác Cho Vay và/hoặc đối tác của Vietloan; (ii) Tất cả các văn bản giao dịch liên quan đến việc thực hiện Hợp đồng với Vietloan và/hoặc Đối Tác Cho Vay và/hoặc đối tác của Vietloan được Khách Hàng nhận/gửi đến Vietloan và/hoặc Đối Tác Cho Vay và/hoặc đối tác của Vietloan theo Phương Thức Đăng Ký Giao Dịch phù hợp với các thông tin Khách Hàng cung cấp có giá trị ràng buộc và hiệu lực pháp lý ngay cả khi Vietloan và/hoặc Đối Tác Cho Vay và/hoặc đối tác của Vietloan không nắm giữ bản gốc của các chứng từ này; (iii) Cam kết ràng buộc vô điều kiện đối với nghĩa vụ theo Hợp đồng ký kết với Vietloan và/hoặc Đối Tác Cho Vay và/hoặc đối tác Vietloan trong trường hợp Đối Tác Cho Vay đã giải ngân cho Khách Hàng theo các hình thức đã thỏa thuận tại Hợp đồng với Đối Tác Cho Vay; (iv) Cung cấp bản gốc văn bản giao dịch liên quan đến việc thực hiện Hợp đồng với Vietloan và/hoặc Đối Tác Cho Vay và/hoặc đối tác của Vietloan mà Khách Hàng đã ký kết hợp lệ cho Vietloan và/hoặc Đối Tác Cho Vay và/hoặc đối tác của Vietloan khi được yêu cầu. Nếu có khác biệt giữa bản gốc của các chứng từ và bản mà Vietloan và/hoặc Đối Tác Cho Vay và/hoặc đối tác của Vietloan đã nhận trước đó theo đúng Phương Thức Đăng Ký Giao Dịch, bản Vietloan và/hoặc Đối Tác Cho Vay và/hoặc đối tác của Vietloan đã nhận được ưu tiên áp dụng và Khách Hàng phải xúc tiến các thủ tục hoàn thiện theo yêu cầu.


PHẦN III. CÁC HỢP ĐỒNG GIAO KẾT VÀ BIỂU LÃI SUẤT, PHÍ


Các điều khoản và điều kiện của các Hợp đồng và Biểu lãi suất, phí bên dưới chỉ có giá trị tham khảo và có thể được thay đổi, sửa đổi, thay thế… bởi Vietloan và/hoặc Đối Tác Cho Vay của Vietloan và/hoặc các đối tác của Vietloan theo từng thời điểm mà không cần thông báo trước cho Khách Hàng. Trong mọi trường hợp, điều khoản và điều kiện và Biểu lãi suất, phí của Hợp đồng được gửi qua Số Điện Thoại Đăng Ký và/hoặc vào Email Đăng Ký của Khách Hàng theo Thông Báo là bản cuối cùng và có hiệu lực ràng buộc.


1. Hợp đồng (vay) cầm cố tài sản.


2. Hợp đồng gửi giữ tài sản.


3. Hợp đồng cung cấp dịch vụ.


4. Biểu phí của Vietloan.


5. Biểu lãi suất/phí của đối tác của Vietloan.


PHẦN IV. DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH CHO KHOẢN VAY CẦM CỐ


Vietloan cung cấp cho Khách Hàng dịch vụ tư vấn tài chính đối với các khoản vay cầm cố do đối tác của Vietloan (Công ty TNHH Chuồn Chuồn) cung cấp. Bằng việc thực hiện đăng ký vay trên Website Vietloan, Khách Hàng đang đưa ra và thực hiện yêu cầu được sử dụng dịch vụ tư vấn tài chính do Vietloan cung cấp và yêu cầu được cấp khoản vay do các đối tác của Vietloan cung cấp, tùy vào các quy định sau:


1. Vietloan là nền tảng tiếp thị tạo ra các đầu mối khách hàng có nhu cầu được cấp vốn. Vietloan không phải là đối tác cho vay, không ra quyết định cấp vốn, nên không có cam kết cho vay với bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào. Dịch vụ của Vietloan là tư vấn đặc tính sản phẩm vay, tư vấn thủ tục, hồ sơ giấy tờ, điều kiện vay vốn, hỗ trợ các thủ tục có liên quan đến khoản vay… cho khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ tại hệ thống dịch vụ Vietloan. Theo đó, Khách Hàng không phải thanh toán phí dịch vụ tư vấn tài chính cho Vietloan khi Khách Hàng không tiến hành khoản vay thành công với Đối Tác Cho Vay, và phí tư vấn sẽ được quy định cụ thể tại Hợp đồng cung cấp dịch vụ sẽ được ký kết giữa Khách Hàng và Vietloan.


2. Khi gửi đề nghị vay vốn, Bạn cho phép Vietloan và các Đối Tác Cho Vay xác minh tính chính xác và tính xác thực về các thông tin Bạn đã cung cấp bằng các công cụ nội bộ hoặc hỗ trợ của bên thứ ba. Cụ thể, Bạn cho phép Đối Tác Cho Vay xác minh tình trạng việc làm của Bạn bằng cách liên hệ với tổ chức nơi Bạn đã hoặc đang làm việc. Trong mọi trường hợp, Đối Tác Cho Vay có thể kiểm tra bất kỳ thông tin nhân thân, thông tin thu nhập, thông tin tín dụng... mà Bạn đã cung cấp.


3. Bất kỳ đề nghị vay vốn Bạn gửi tới Vietloan, trực tiếp tại văn phòng hay điền đơn trực tuyến, đều không phải là một bản đề nghị cho vay dành cho một ngân hàng, hoặc công ty tài chính, hoặc Đối Tác Cho Vay. Thay vào đó, đó là một thao tác thu thập thông tin nhu cầu vay vốn, để từ đó, Vietloan có thể hỗ trợ kết nối Khách Hàng đến với khoản vay và Đối Tác Cho Vay phù hợp. Sau đó, Bạn có thể phải cung cấp thêm một số thông tin giấy tờ cho Đối Tác Cho Vay để hoàn thiện hồ sơ vay.


4. Việc Khách Hàng sử dụng dịch vụ Đăng Ký Vay trên Website Vietloan không tạo thành việc ký kết Hợp đồng với Vietloan hay Đối Tác Cho Vay cho đến khi hoàn tất toàn bộ quy trình theo Phương Thức Đăng Ký Giao Dịch. Khoản vay được cấp sẽ tùy thuộc vào sự phê duyệt của Đối Tác Cho Vay đối với đề nghị của Khách Hàng. Trong thời gian thẩm định khoản vay, Đối Tác Cho Vay có quyền chấp nhận hoặc từ chối cho Bạn vay tiền hoặc cho Bạn vay một số tiền khác số tiền Bạn đề nghị.


5. Vietloan không phải là đại diện của Bạn, do vậy, Bạn nên dựa vào phán đoán và đánh giá của riêng Bạn trong việc quyết định chọn ra sản phẩm cho vay phù hợp với điều kiện cá nhân của mình. Đối Tác Cho Vay và các đơn vị cung cấp dịch vụ liên quan sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn đối với các sản phẩm/dịch vụ đã cung cấp cho Bạn. Vietloan không chịu trách nhiệm với bất kỳ thiệt hại hoặc chi phí phát sinh từ việc Bạn sử dụng dịch vụ của các đơn vị đó.


6. Các thông tin Bạn cung cấp cho Vietloan là các thông tin sơ bộ để chúng tôi tìm ra các chương trình cho vay phù hợp với Bạn nhất. Những thông tin này không tạo thành nên một bản tạm duyệt vay vốn, quyết định cho vay hoặc khoản cho vay (hoặc bất kỳ việc tương tự nào khác). Vietloan không đảm bảo Bạn sẽ chắc chắn vay vốn thành công tại bất kỳ Đối Tác Cho Vay nào. Quy trình và tiêu chuẩn duyệt vay vốn là do Đối Tác Cho Vay quy định.


Tương tự, Vietloan không đảm bảo rằng các mức lãi suất và điều khoản cho vay do Đối Tác Cho Vay cung cấp là tốt nhất trên thị trường. Các bản chào cho vay, các quyết định tạm thời của Đối Tác Cho Vay có thể được thay đổi theo thời gian do các diễn biến của thị trường. Lãi suất và biểu phí do Đối Tác Cho Vay cung cấp có thể lên hay xuống tùy thuộc vào chất lượng hồ sơ tín dụng của Bạn như tài sản đảm bảo, mức thu nhập, lịch sử tín dụng, tỷ suất nợ trên thu nhập, số tiền đề nghị vay... Để thực hiện dịch vụ của mình, Vietloan và Đối Tác Cho Vay có thể yêu cầu Bạn và người đồng vay cung cấp tên, số CMND, địa chỉ, số điện thoại, ngày sinh và các thông tin cá nhân khác để chuẩn bị hồ sơ vay và hồ sơ liên quan cho Bạn.


7. Khách Hàng đồng ý và cho phép Vietloan và chủ sở hữu/chủ sử dụng website này chuyển giao và tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba bất cứ thông tin nào liên quan tới Khách Hàng được cung cấp khi Đăng Ký Vay trên Website Vietloan và/hoặc vấn đề liên quan đến các Hợp đồng tại bất cứ thời điểm nào mà Vietloan, theo quyết định riêng của mình, cho là đúng đắn và cần thiết mà không phải chịu trách nhiệm với Khách Hàng. Khách Hàng, theo đây, đồng ý rằng những thông tin nói trên có thể được sử dụng, mã hóa, truyền tải và lưu trữ bởi Vietloan, đối tác của Vietloan và công ty mẹ, các chi nhánh, công ty con và các công ty thành viên khác của Vietloan (cả trong hay ngoài lãnh thổ Việt Nam) và/hoặc được trao đổi cho hoặc với tất cả các bên mà Vietloan thấy cần thiết trong phạm vi pháp luật cho phép. Khách Hàng hoàn toàn chấp thuận đối với những hành động đó và tuyên bố rằng không cần thiết hay bắt buộc một sự chấp thuận nào khác của Khách Hàng thêm nữa.


8. Về phía Đối Tác Cho Vay, trước khi giải ngân vốn vay, Bạn có thể sẽ phải trả một số chi phí cho Đối Tác Cho Vay liên quan đến khoản vay như phí phê duyệt hồ sơ vay, phí giải ngân, phí dịch vụ, các phí liên quan đến tài sản đảm bảo (nếu có)... Tất cả các chi phí này là do Đối Tác Cho Vay quy định.


PHẦN V. CHÍNH SÁCH BẢO MẬT


Vietloan tôn trọng và cam kết sẽ bảo mật những thông tin mang tính riêng tư của Bạn. Xin vui lòng đọc bản Chính Sách Bảo Mật trên Website Vietloan để hiểu rõ hơn những cam kết mà chúng tôi thực hiện nhằm tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của Bạn.