Liên hệ: 8:00AM - 5:00PM

1900969610

Thay đổi và xóa dữ liệu cá nhân

Thay đổi và xóa dữ liệu cá nhân:


1. Công ty TNHH VIETLOAN thực hiện các bước hợp lý để giữ cho thông tin cá nhân do Công ty TNHH VIETLOAN nắm giữ chính xác và cập nhật, đồng thời xóa thông tin cá nhân đã lỗi thời và các thông tin cá nhân không chính xác hoặc dư thừa khác, tuy nhiên, Khách hàng phải chịu trách nhiệm để cung cấp thông tin chính xác cũng như cập nhật dữ liệu được cung cấp trong trường hợp có bất kỳ thay đổi nào.


1.1. Người dùng có thể thay đổi (cập nhật, bổ sung hoặc xóa) bất kỳ lúc nào dữ liệu cá nhân do mình cung cấp hoặc một phần của dữ liệu đó, cũng như cài đặt quyền riêng tư của họ, bằng cách sử dụng chức năng chỉnh sửa dữ liệu cá nhân qua email [email protected] hoặc bằng cách gọi đến bộ phận Dịch vụ khách hàng 1900969610. Người dùng có nghĩa vụ quan tâm đến tính kịp thời của việc thực hiện các thay đổi đối với dữ liệu đã cung cấp trước đó, cập nhật của chúng, nếu không Tổ chức không chịu trách nhiệm về việc không nhận được thông báo, dịch vụ, v.v.


1.2. Người dùng cũng có thể xóa thông tin cá nhân do anh ta cung cấp trong một tài khoản cụ thể. Đồng thời, việc xóa tài khoản của bạn có thể dẫn đến việc không thể sử dụng một số Dịch vụ.


1.3. Khách hàng có quyền nhận thông tin về việc xử lý dữ liệu cá nhân của mình tại Công ty TNHH VIETLOAN.


1.4 Để tuân thủ các quy định tại khoản 1.1 và 1.2 của Chính sách Bảo mật này, Công ty TNHH VIETLOAN có thể yêu cầu xác nhận danh tính của khách hàng, yêu cầu cung cấp xác nhận đó dưới mọi hình thức không trái với quy định của pháp luật.